آخرین خبرها
آموزش و پرورش و محیطزیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی)

آموزش و پرورش و محیطزیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی)

چکیده:

با افزایش مسایل و مشکلات زیست محیطی، نیاز به تغییر نگرش و رفتار افراد در بین گروه های مختلف اجتماعی به خصوص دانش آموزان اجتناب ناپذیر می باشد. در این مطالعه میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دروه متوسطه و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تحقیق حاضر از روش پیماش استفاده شده است. نمونه آماری شامل ۳۸۹ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر سنندج (استان کردستان) در سال ۱۳۹۱ می باشد که به روش خوشه ای چند مرحله ای، نمونه گیری شده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نزدیک به ۶۸ درصد از دانش آموزان دارای رفتارهای مسئولانه نسبت به محیط زیست بوده اند. علاوه بر این یافته ها حاکی از بالا بودن آگاهی زیست محیطی دانش آموزان مورد مطالعه است. نزدیک به ۵۵ درصد از دانش آموزان دارای نگرش زیست – محور هستند و مابقی دارای نگرش تکنو – محور هستند. نگرش زیست – محور بیش ترین تاثیر را بر رفتارهای زیست محیطی دارد و پیش بینی کننده قوی برای رفتارهای زیست محیط است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می هد که بین آگاهی و رفتار زیست محیطی رابطه ضعیفی وجود دارد. درخاتمه دلایل احتمالی رابطه ضعیف بین آگاهی و رفتارهای زیست محیطی تبین شده است.

صادق صالحی

زهرا پازوکی نژاد

لقمان امامقلی

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*