آخرین خبرها
نقش رسانه ها در آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته

نقش رسانه ها در آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته

الهام کوهی؛  دکتر سید محمد شبیری؛ حسین میبودی

چکیده:

رشد سریع اینترنت و شاخ ههای چندرسانه ای شبکه جهانی، راه های جدیدی را برای انتقال اطلاعات به دانشجویان فراهم کرده است. بدون شک، آموزش زمان بندی شده ازطریق ارتباط رودررو، مؤثرترین روش آموزش است؛ اما بعد مسافت و کمبود وقت، امکان شرکت دانشجویان را در چنین کلاس هایی محدود کرده است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته رشته آموزش محیط زیست در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتی انجام شده است. این تحقیق، مقطعی است که برروی دو گروه ۳۰ نفری از دانشجویان سال آخر رشته آموزش محیط زیست مجازی و سنتی پیام نور تهران انجام شد. گروه مجازی درس تهیه و تولید مواد و وسایل ۹۰ ازطریق اینترنت، و گروه سنتی درس مذکور را به شیوه حضوری آموزش دیدند. – پیشرفته آموزش محیط زیست را در نیمسال اول تحصیلی ۹۱ در پایان دوره آموزشی، هر دو گروه در شرایط برابر و با مواد آزمودنی یکسان ارزیابی شدند. اطلاعات موردنیاز با آمار توصیفی و استنباطی است؛ و با ۲= ۸/ و میانگین نمره آزمون دانشجویان سنتی ۸۵ ۱= ۱۰/ تجزیه وتحلیل شد. میانگین نمره آزمون دانشجویان مجازی ۸۸ نتیجه گیری می شود که درخصوص این متغیر، بین دو گروه موردمقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. بر این اساس م یتوان p=0/ درنظرگرفتن ۰۵ نتیجه گرفت که درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست را م یتوان به شیوه ی آموزش از راه دور و بدون افت کیفیت آموزشی، آموزش داد.

download-icon

دانلود متن کامل

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*