آخرین خبرها
نقش آموزش محیط زیستی در مدیریت زباله های الکترونیکی

نقش آموزش محیط زیستی در مدیریت زباله های الکترونیکی

مشکل زباله های الکترونیکی در سالهای اخیر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این قبیل زباله ها حاوی انواع مواد گرانبها و همچنین مواد سمی خطرناکی هستند که برای انسان و همچنین محیطزیست بسیار زیان آور می باشند.

متاسفانه در کشور ما، زباله های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر این، در کشورهای توسعهیافته، به موازات تأمین امکانات لازم، تأکید بسیاری بر نقش آموزش و دانش محیطزیستی شده است. تحقیق حاضر درصدد بررسی نقش آموزش محیط زیستی در مدیریت زباله های الکترونیکی و ارائه راهکارهایی برای تحقق این هدف میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می دهد. برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شده است. در بررسی حاضر مشخص گردید که برنامه های دولت و شهرداریها برای جمع آوری، تفکیک و بازیافت اینگونه زباله ها، میتواند نقش مؤثری در کاهش این زباله ها و رفتار مناسب با آنها داشته باشد.

download-icon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*