آخرین خبرها

نمونه سوالات رشته آموزش محیط زیست جدید

در خرید نمونه سوالات در درج ایمیل خود دقت فرمایید.

لطفا” جهت خرید نمونه سوالات حتما” دقت فرمایید تا آدرس ایمیل به درستی درج گردد زیرا پس از پرداخت لینک دانلود بلافاصله به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

 

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی(هفت نمونه سوال)

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی(هفت نمونه سوال)

اصول و روشها برنامه ریزی درسی تابستان ۹۰

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول ۹۳-۹۴

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول-۹۰-۹۱

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم اول-۹۲-۹۱

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم دوم -۹۰-۸۹

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ترم دوم ۹۲-۹۳

اصول و روشهای برنامه ریزی درسی نیم سال اول ۹۲-۹۳

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست(شش نمونه)ا

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست(شش نمونه)ا

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ۲-۹۱-۹۲

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست تابستان ۹۰

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

اصول و مفاهیم آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

آشنایی با مفاهیم محیط زیست

آشنایی با مفاهیم محیط زیست

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۹۲-۹۱

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۸۹-۹۰

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ۲-۹۱-۹۰

آشنایی با مفاهیم محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

آموزش برای توسعه پایدار

آموزش برای توسعه پایدار

آموزش برای توسعه پایدار تابستان ۹۰

آموزش برای توسعه پایدار ترم اول ۹۳-۹۴

آموزش برای توسعه پایدار نیم سال اول ۹۲-۹۳

آموزش برای توسعه پایدار۱-۹۱-۹۰

آموزش همگانی محیط زیست

آموزش همگانی محیط زیست

آموزش همگانی محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

آموزش همگانی محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

آموزش همگانی محیط زیست۱-۹۰-۹۱

آموزش همگانی محیط زیست۱-۹۱-۹۲

آموزش همگانی محیط زیست۲-۸۹-۹۰

آموزش همگانی محیط زیست۲-۹۰-۹۱

آموزش همگانی محیط زیست نیم سال اول ۹۳-۹۲

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با

برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیاز های زیست محیطی نیم سال اول ۹۲-۹۳

برنامه ریزی برای نظام آموزش ۲-۹۰-۸۹

برنامه ریزی برای نظام آموزش ۲-۹۲-۹۱به همراه جواب

برنامه ریزی برای نظام آموزش و منطبق با نیازهای زیست محیطی ترم دوم ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست

تهیه و تولید ترم دوم ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

روش تحقیق پیشروفته

روش تحقیق پیشروفته

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱-۹۱-۹۰

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

روش تحقیق پیشرفته در آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

روش تحقیق جبرانی

روش تحقیق جبرانی

مقدمات روش تحقیق ۲-۹۰-۸۹

مقدمات روش تحقیق نیم سال اول ۹۲-۹۳

مقدمات روش تحقیق۱-۹۰-۹۱

مقدمات روش تحقیق۲-۹۰-۹۱

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست

روش تدریس ویژه آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۱-۹۲-۹۱

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۲-۹۰-۸۹

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ۲-۹۲-۹۱

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست-۱-۹۱-۹۰

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست-۲-۹۱-۹۰

روشهای تدریس ویژه آموزش محیط زیست ترم دوم ۹۲-۹۳

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس ۱-۹۰-۸۹

روشها و فنون تدریس ۱-۹۱-۹۰

روشها و فنون تدریس ۲-۹۰-۸۹

روشها و فنون تدریس ۲-۹۲-۹۱

روشها و فنون تدریس ترم دوم ۹۲-۹۳

روشهاس سنجش و ارزشیابی زیست محیطی

روشهاس سنجش و ارزشیابی زیست محیطی

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱-۹۱-۹۰

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۰-۸۹

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۱-۹۰

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی ۲-۹۲-۹۱

روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی نیم سال اول ۹۲-۹۳

روشهای سنجش و ارزشیابی ترم دوم ۹۲-۹۳

زبان تخصصی

زبان تخصصی

زبان تخصصی ۱-۹۱-۹۰

زبان تخصصی ۲-۹۰-۸۹

زبان تخصصی ۲-۹۱-۹۰

زبان تخصصی تابستان ۹۰

زبان تخصصی ترم اول ۹۳-۹۴

زبان تخصصی نیم سال اول ۹۳-۹۲

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست

قوانین حقوقی ۱-۹۲-۹۱

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۴

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

قوانین حقوقی ۱-۹۱-۹۰

قوانین حقوقی ۲-۹۰-۸۹

قوانین حقوقی و حقوق محیط زیست- ترم دوم ۹۲-۹۳

قوانین حقوقی-تابستان ۹۰

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ترم اول ۹۳-۹۲

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست۲-۹۱-۹۰

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست۲-۹۲-۹۱

مبانی برنامه ریزی آموزشی و مدیریت محیط زیست ترم دوم ۹۳-۹۲

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۱-۹۲-۹۱

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۲-۹۰-۸۹

نظریه و کاربردهای آموزش محیط زیست۲-۹۲-۹۱

نظریه ها و کاربردهای آموزش محیط زیست نیم سال اول ۹۲-۹۳

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*