آخرین خبرها

پایان نامه های به انجام رسید در رشته محیط زیست با تاکید بر رشته آموزش محیط زیست

تمامی عناوین پایان نامه ها برگرفته شده از سایت ایران داک هست و کمک بسیاری است برای دانشجویانی که قصد انتخاب موضوع دارند. به طور قطع دانستن موضوع پایان نامه های به انجام رسیده برای دانشجویان بسیار ضروری است.

 

اثربخشی آموزش محیط زیست بر میزان ارتقای سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه‌های بهداشت ( بهورزان خانه های بهداشت شهرستان شاهین دژ)

اثربخشی آموزش محیط زیست بر میزان ارتقای سطح دانش زیست محیطی بهورزان خانه‌های بهداشت ( بهورزان خانه های بهداشت شهرستان شاهین دژ)

دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۵ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی >

استاد راهنما: سید محمد شبیری | استاد مشاور: محمد رضوانی | دانشجو: حیدر گل محمدی گوزلبلاغ

نقش آموزش محیط زیست در ارتقاء آگاهی زیست محیطی دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهر همدان

نقش آموزش محیط زیست در ارتقاء آگاهی زیست محیطی دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهر همدان

دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی . ۱۳۹۰ . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی محیط زیست

استاد راهنما: مریم لاریجانی | استاد مشاور: سیدمحمد شبیری | پدیدآور: امین شهرام

تاثیر آموزش محیط زیست بر تفکر انتقادی و نگرش زیست محیطی دانشجویان مراکز تربیت معلم،مطالعه موردی(شهر یاسوج)

تاثیر آموزش محیط زیست بر تفکر انتقادی و نگرش زیست محیطی دانشجویان مراکز تربیت معلم،مطالعه موردی(شهر یاسوج)

دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۹۳ . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم انسانی >

استاد راهنما: محمد شبیری | استاد مشاور: مریم لاریجانی | دانشجو: رضوان الاهی

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و اهمیت آنها در حفاظت محیط زیست با رویکرد آموزش محیط زیستی و توسعه پایدار از دیدگاه شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کنندگان

مدیریت پسماندهای الکترونیکی و اهمیت آنها در حفاظت محیط زیست با رویکرد آموزش محیط زیستی و توسعه پایدار از دیدگاه شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کنندگان

دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی محیط زیست

استاد راهنما: سیدمحمد شبیری | استاد مشاور: حسن هویدی | پدیدآور: فاطمه شاه حسینی

میزان آگاهی بازرسان بهداشت محیط مرکز شماره دواصفهان از قوانین محیط زیست به منظور طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت

میزان آگاهی بازرسان بهداشت محیط مرکز شماره دواصفهان از قوانین محیط زیست به منظور طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت

دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده علوم انسانی . ۱۳۹۴ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی استاد راهنما: مهران فرج الهی | استاد مشاور: سیدمحمد شبیری | دانشجو: علیرضا کمالی

نیازسنجی آموزشی یگان حفاظت محیط زیست از دیدگاه عوامل اجرایی بخش محیط طبیعی (مطالعه موردی: استانهای البرز، تهران، قزوین)

نیازسنجی آموزشی یگان حفاظت محیط زیست از دیدگاه عوامل اجرایی بخش محیط طبیعی (مطالعه موردی: استانهای البرز، تهران، قزوین)

دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد

موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی محیط زیست

استاد راهنما: محمد شبیری | استاد مشاور: حمید گشتاسب میگونی | پدیدآور: تقدیر حاتمی منامن

بررسی ضرورت ایجاد رشته آموزش زیست محیطی در هنرستانهای فنی و حرفه ایی کشور

بررسی ضرورت ایجاد رشته آموزش زیست محیطی در هنرستانهای فنی و حرفه ایی کشور

استاد راهنما : دکترسید محمد شبیری استاد مشاور : دکترمحمد هاشم رضایی دانشجو: شهلا دودی ۱۳۸۸

بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی اساتید دانشگاه های شهر تهران

بررسی میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی اساتید دانشگاه های شهر تهران

استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر مریم لاریجانی ۱۳۸۹

انطباق کتابهای علوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش محیطزیست (بر اساس استانداردهای ویسکانسین)

انطباق کتابهای علوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش محیطزیست (بر اساس استانداردهای ویسکانسین)

استاد راهنما: دکتر حسین جععفری ثانی استاد مشاور: دکتر بهروز مهرام دانشجو: زهرا ماشاالهی نژاد، بهار ۱۳۹۰

ارزشیابی آموزش محیط زیست در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

ارزشیابی آموزش محیط زیست در ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی دلاور استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهاجر محقق: سمیه یوسفی، تابستان ۱۳۹۰

نقش آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی بر نگرش محیط بانان استان اردبیل

نقش آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی بر نگرش محیط بانان استان اردبیل

سونیا یزدان پرست استاد راهنما: دکترعلی محمد خورشید دوست استاد مشاور: دکتر سید محمد شبیری تابستان ۱۳۹۱

اثربخشی آموزش محیط زیست در رسیدن به توسعه پایدار با رویکرد استفاده از فناوری سازگار با محیط زیست

اثربخشی آموزش محیط زیست در رسیدن به توسعه پایدار با رویکرد استفاده از فناوری سازگار با محیط زیست

مژد صابری صحى استاد راهنما : آقای دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: آقای دکتر محمد رضوان ۱۳۹۰

اثر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان ۵ و ۶ ساله ) مطالعه موردی : مهد کودک های شهر تهران (

اثر بخشی آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان ۵ و ۶ ساله ) مطالعه موردی : مهد کودک های شهر تهران (

استاد راهنما دکتر سید محمت شبیری استاد مشاور دکتر مجید صفارنیا مژگان حاجی زاده نیاری

نقش برنامه ریزی درسی آموزش محیط زیست در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان از نظر دبیران متوسطه شهرستان گنبد کاووس

نقش برنامه ریزی درسی آموزش محیط زیست در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان از نظر دبیران متوسطه شهرستان گنبد کاووس

استاد راهنما:: جناب اقای دکتر سیدمحمد شبیری استاد مشاور: جناب اقای دکتر بهمن زندی گرد آورنده: رضا شهرکی تابستان ۸۹

تدوین استراتژی های آموزش محیط زیست برای کارشناسان فضای (SWOT) سبز شهرداری ها با ماتریس مطالعه موردی کلا نشهر تبریز

تدوین استراتژی های آموزش محیط زیست برای کارشناسان فضای (SWOT) سبز شهرداری ها با ماتریس مطالعه موردی کلا نشهر تبریز

الناز رضائی استاد راهنما: دکتر محمد ابراهیم رمضانی استاد مشاور: دکترسید محمد شبیری پاییز ۱۳۹۰

مطالعه رویکردهای موجود برنامه ریزی دمداررسی محیط زیست در دورههای پیشدبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیشدبستانی و آموزگاران س ابتدایی تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن

مطالعه رویکردهای موجود برنامه ریزی دمداررسی محیط زیست در دورههای پیشدبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیشدبستانی و آموزگاران س ابتدایی تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن

استاد راهنما: دکترسیدمحمد شبیری استاد مشاور: دکترمحمدرضا سرمدی نگارش: لیلا پرهیزکار آذرماه ۱۳۹۰

تأثیر آموزش در زمینه مصرف بهینه انرشی بر میزان آگاهی و تغییر رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه شهر تهران

تأثیر آموزش در زمینه مصرف بهینه انرشی بر میزان آگاهی و تغییر رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه شهر تهران

فاطمه ترکمانی استاد راهنما : دکتر مریم لاریجانی استاد مشاور: دکتر سید محمد شبیری

تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی مباحث زیست محیطی دبیران ۸۹- مقطع متوسطه شهر مشهد سال تحصیلی ۹۰

تحلیل و بررسی نیازهای آموزشی مباحث زیست محیطی دبیران ۸۹- مقطع متوسطه شهر مشهد سال تحصیلی ۹۰

حمید امیری اسفندقه استاد راهنما جناب آقای دکتر سعیدی رضوانی استاد مشاور جناب آقای دکتر شبیری شهریور ۹۰

بررسی میزان علاقه دانشجویان در رابطه باحفاظت از محیط زیست در دانشگاه پیام نور اندیمشک

بررسی میزان علاقه دانشجویان در رابطه باحفاظت از محیط زیست در دانشگاه پیام نور اندیمشک

استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر مهران فرج اللهی اکرم محمد باقری خرداد ۱۳۹۲

نقش آموزش غیررسمی در افزایش آگاهی های دانش آموزان در خصوص کاهش مصرف ، مصرف دوباره و بازیافت مواد زائد

نقش آموزش غیررسمی در افزایش آگاهی های دانش آموزان در خصوص کاهش مصرف ، مصرف دوباره و بازیافت مواد زائد

خاطره فیض بخش واقف استاد راهنما : آقای دکتر سیدمحمد شبیری استاد مشاور: آقای دکتر محمد رضوانی مرداد ۱۳۹۵

ارزیابی حقوقی کارآمدی سازمانهای بین المللی در حمایت از محیط زیست

ارزیابی حقوقی کارآمدی سازمانهای بین المللی در حمایت از محیط زیست

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل توسط اصغر سیجانی استاد راهنما: دکتر فرهاد طلائی

بررسی میزان برخورداری کتابهای هدیه های آسمانی دورهی ابتدایی ازمؤلفههای محیط زیست

بررسی میزان برخورداری کتابهای هدیه های آسمانی دورهی ابتدایی ازمؤلفههای محیط زیست

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهی تاریخ و فلسفهی آموزش و پرورش به کوشش فریدون احمدی استاد راهنما دکتر محب وبه البرزی بهمن ۱۳۹۰

بررسی سواد و رفتار محیط زیست دانش آموزان مدارس شهری و روستایی دوره متوسطه: مفاهیم زیست کره و زیست بوم

بررسی سواد و رفتار محیط زیست دانش آموزان مدارس شهری و روستایی دوره متوسطه: مفاهیم زیست کره و زیست بوم

استاد راهنما: دکتر مصطفی قادری استاد مشاور: دکتر ناصر شیربگی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی مهر ماه ۱۳۹۰

بررسی مقایسه ای دانش و نگرش محیطزیستی دانش آموزان مقطع راهنمایی در محیط های شهری و روستایی)مطالعه موردی شهر قزوین(

بررسی مقایسه ای دانش و نگرش محیطزیستی دانش آموزان مقطع راهنمایی در محیط های شهری و روستایی)مطالعه موردی شهر قزوین(

پژوهش و نگارش: سارا صفایی اساتید راهنما: دکتر سید حامد میرکریمی دکتر سید محمود عقیلی استاد مشاور: دکتر احمد عابدی سروستانی تابستان ۱۳۹۱

تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران بر اساس مفاهیم زیست ۱۳۹۰- محیطی در سال تحصیلی ۹۱

تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی آموزش و پرورش ایران بر اساس مفاهیم زیست ۱۳۹۰- محیطی در سال تحصیلی ۹۱

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی درسی استاد راهنما: دکتر شهرزاد شاوردی استاد مشاور: دکتر مهشید ایزدی پژوهشگر: آمنه بلندقامت پور ۱۳۹۱- سال تحصیلی ۹۲

تأثیر آموزش محیط زیست بر رفتار کارکنان و دانشجویان در استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه پیام نورتهران

تأثیر آموزش محیط زیست بر رفتار کارکنان و دانشجویان در استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه پیام نورتهران

سیده مریم مظفری چنیجانی استاد راهنما دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور دکتر رضا حاجی حسینی دی ۱۳۹۱

بررسی میزان تاثیرآموزش بردانش،نگرش وعملکردمدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه استقرار سامانه (HSEms) مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست

بررسی میزان تاثیرآموزش بردانش،نگرش وعملکردمدیران مدارس ابتدایی شهرستان برخوار در زمینه استقرار سامانه (HSEms) مدیریت ایمنی، بهداشت ومحیط زیست

مسعود سعیدی استاد راهنما : دکترمریم لاریجانی استاد مشاور: دکترفیروزه مصطفوی دارانی دی ۱۳۹۲

نقش آموزش های زیست محیطی در ارتقاء آگاهی عشایر اسکان یافته شهرستان اندیمشک با تاکید بر استفاده بهینه از منابع انرژی

نقش آموزش های زیست محیطی در ارتقاء آگاهی عشایر اسکان یافته شهرستان اندیمشک با تاکید بر استفاده بهینه از منابع انرژی

نویسنده: ماندانا عمید استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر مسعود برادران اسفند ماه ۱۳۹۰

بررسی نقش و تاثیر آموزش محیط زیست در آموزش رسمی دروس هدیه های آسمانی و علوم تجربی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان دماوند(

بررسی نقش و تاثیر آموزش محیط زیست در آموزش رسمی دروس هدیه های آسمانی و علوم تجربی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان دماوند(

استاد راهنما: دکترسید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر محمد رضا سرمدی نگارش: مهناز دادفر شهریور ماه ۱۳۹۱

بررسی میزان آگاهی و علاقه دانش آموزان از حفاظت محیط زیست در مقطع راهنمایی شهر تهران

بررسی میزان آگاهی و علاقه دانش آموزان از حفاظت محیط زیست در مقطع راهنمایی شهر تهران

استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر حمید گرجی پژوهشگر: آزاده ملکی شهریور۱۳۸۷

نگارش مژگان پوررضا استاد راهنما دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور دکتر محمد رضا سرمدی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی درسی شهریور ۹۰

اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزشگذاری و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه ۵ استان اصفهان

اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزشگذاری و رفتار زیست محیطی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه ۵ استان اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست استاد راهنما : دکتر مریم لاریجانی استاد مشاور: دکتر مهران فرج الهی پژوهشگر: الهام شیرانی بیدآبادی پاییز ۱۳۹۰

چگونگی ایجاد و روند مدیریت مدارس زیست محیطی در کشورهای پیشرو و ارائه مدلی با قابلیت اجرایی در ایران

چگونگی ایجاد و روند مدیریت مدارس زیست محیطی در کشورهای پیشرو و ارائه مدلی با قابلیت اجرایی در ایران

سعیده کریمی استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر محمد رضا سرمدی دی ماه ۹۰

بررسی اثرات فرهنگی و روانشناختی دوره های کوتاه مدت آموزش محیط زیست در ضمن خدمت فرهنگیان به منظور مدیریت مصرف انرژی

بررسی اثرات فرهنگی و روانشناختی دوره های کوتاه مدت آموزش محیط زیست در ضمن خدمت فرهنگیان به منظور مدیریت مصرف انرژی

هد صادقی گلمکانی استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر مریم لاریجانی تابستان ۱۳۹۲

مطالعه روشهای موجود آموزش محیط زیست به کودکان پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان و آموزگاران

مطالعه روشهای موجود آموزش محیط زیست به کودکان پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان و آموزگاران

فیروزه خالقی زاده استاد راهنما: دکت سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر فرج اللهی خرداد ۱۳۹۱

ظرفیت سازی آموزش های محیط زیستی خانواده ها از طریق آموزشهای رسانه ای دانش آموزان در مدارس محیط زیستی منطقه ۵

ظرفیت سازی آموزش های محیط زیستی خانواده ها از طریق آموزشهای رسانه ای دانش آموزان در مدارس محیط زیستی منطقه ۵

زینب موقر استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر محمد رضوانی ۱۳۹۵

بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و رفتار زیست محیطی با نقش واسطه گری سبک های پردازش هویت )مطالعه موردی: دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر داراب(

بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و رفتار زیست محیطی با نقش واسطه گری سبک های پردازش هویت )مطالعه موردی: دبیرستان های دخترانه دوره دوم متوسطه شهر داراب(

سهیلا صالحی استاد راهنما: دکتر سعید مظلومیان استاد مشاور: دکتر سعید طالبی

بررسی الگوی مصرف مراجعان به فروشگاه های شهروند از دیدگاه محیط زیست و راائه راه کارهای متبنی بر آموزش محیط زیست

بررسی الگوی مصرف مراجعان به فروشگاه های شهروند از دیدگاه محیط زیست و راائه راه کارهای متبنی بر آموزش محیط زیست

استاد راهنما: دکتر سید محمد شبیری استاد مشاور: دکتر محمد رضوانی نگارنده : مژگان توانگر فلاح شهریور ۱۳۹۵

تدوین الگوی آموزش محیط زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب با استفاده از تصمیمگیری فازی

تدوین الگوی آموزش محیط زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب با استفاده از تصمیمگیری فازی

استاد راهنما: دکتر مریم لاریجانی استاد مشاور: دکتر سید محمد شبیری- دکتر محمدرضا سرمدی نگارنده: آلاله قائمی آذر ۱۳۹۵

تاثیر آموزش مخاطرات سرب بر سلامت و بهداشت مادران، جهت ارتقاء آگاهی مراجعه کنندگان به مرکز بهداشت ری

تاثیر آموزش مخاطرات سرب بر سلامت و بهداشت مادران، جهت ارتقاء آگاهی مراجعه کنندگان به مرکز بهداشت ری

زهرا محمدنژاد استاد راهنما: دکتر محمد رضوانی استاد مشاور: دکتر مریم لاریجانی اسفند ۱۳۹۴

بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر بهبود دیدگاه دانش آموزان ابتدایینسبت به حقوق حیوانات

بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر بهبود دیدگاه دانش آموزان ابتدایینسبت به حقوق حیوانات

استاد راهنما: دکتر احد ستوده استاد مشاور: دکتر مهدی رحیمی پژوهش و نگارش: سمیرا سرباز شهریور ۱۳۹۵

ارایه چهار چوب نظری آموزش محیط زیست دردوران ابتدایی (با تاکید بر روشهای آموزش)

ارایه چهار چوب نظری آموزش محیط زیست دردوران ابتدایی (با تاکید بر روشهای آموزش)

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۸۸ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > محیط زیست استاد راهنما: محمدرضا کرمی پور | استاد مشاور: محمد شبیری | دانشجو: سمیرا طاهرخانی

برآورد میزان دانش محیط زیستی دانش‌آموزان، والدین و مربیان مدارس راهنمایی در شهر اصفهان

برآورد میزان دانش محیط زیستی دانش‌آموزان، والدین و مربیان مدارس راهنمایی در شهر اصفهان

پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه یزد – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . ۱۳۹۱ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم و علوم کاربردی > مهندسی محیط زیست استاد راهنما: علی‌اکبر کریمیان | استاد مشاور: حسین مرادی | پدیدآور: الهام نصر آزادانی

بررسی جایگاه رشته آموزش محیط زیست در دانشگاههای ایران

بررسی جایگاه رشته آموزش محیط زیست در دانشگاههای ایران

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد

بررسی روش‌های آگاه‌سازی و دانش‌افزایی زنان خانه‌دار شهر ایلام در زمینه حفاظت از محیط زیست

بررسی روش‌های آگاه‌سازی و دانش‌افزایی زنان خانه‌دار شهر ایلام در زمینه حفاظت از محیط زیست

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی . ۱۳۸۸ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم اجتماعی > آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی استاد راهنما: محمد شبیری | استاد مشاور: حسین مهدی‌زاده | پدیدآور: مریم عزیزی

بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثربرپذیرش آموزش محیط زیست ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه های مجری رشته آموزش محیط زیست

بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثربرپذیرش آموزش محیط زیست ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه های مجری رشته آموزش محیط زیست

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۹۴ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: سیدمحمد شبیری | استاد مشاور: مریم لاریجانی | دانشجو: ندا لازمی

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشهای زیست محیطی شهرداری به شهروندان تهرانی مطالعه موردی سرای محلات شهرداری منطقه ۲۰

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشهای زیست محیطی شهرداری به شهروندان تهرانی مطالعه موردی سرای محلات شهرداری منطقه ۲۰

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۹۴ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: مریم لاریجانی | استاد مشاور: ثنا صفری | دانشجو: فرهاد عابدی

بررسی نقش آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دبستانی شهر دامغان

بررسی نقش آموزش محیط زیست در کاهش پرخاشگری کودکان دبستانی شهر دامغان

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۳ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: محمد شبیری | دانشجو: فائقه توکلیان

بررسی نقش آموزش محیط‌زیست به گردشگران در حفاظت از محیط‌زیست در سطح استان چهارمحال و بختیاری

بررسی نقش آموزش محیط‌زیست به گردشگران در حفاظت از محیط‌زیست در سطح استان چهارمحال و بختیاری

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۹۳ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: سیدمحمد شبیری | استاد مشاور: مریم لاریجانی | دانشجو: شهرام احمدی فارسانی

بررسی میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی دانش آموزان مدارس خاص شهر بندرعباس

بررسی میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی دانش آموزان مدارس خاص شهر بندرعباس

پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس – پژوهشکده محیط زیست . ۱۳۹۴ . کارشناسی ارشد موضوع: فنی و مهندسی > استاد راهنما: صابر قاسمی | دانشجو: عظیم زیرک راد

تاثیر آموزش زیست محیطی بر میزان سطح آگاهی و رفتار آبزی پروران در کاهش میزان آلودگی پساب مزارع پرورش قزل آلا (استان مازندران)

تاثیر آموزش زیست محیطی بر میزان سطح آگاهی و رفتار آبزی پروران در کاهش میزان آلودگی پساب مزارع پرورش قزل آلا (استان مازندران)

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی . ۱۳۹۳ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم و علوم کاربردی > کشاورزی، عمومی و میان رشته ای استاد راهنما: مریم لاریجانی | استاد مشاور: محمد رضوانی | پدیدآور: محمدرضا فرزانه

تاثیر برنامه‌ریزی چند بعدی بر شکل‌گیری سواد زیست محیطی کودکان پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

تاثیر برنامه‌ریزی چند بعدی بر شکل‌گیری سواد زیست محیطی کودکان پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲

پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه الزهرا (س) – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم اجتماعی > آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی استاد راهنما: پروین احمدی | استاد مشاور: سیمین بازرگان | پدیدآور: روشنک نظمی

تدوین استراتژی راهبردی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری تهران

تدوین استراتژی راهبردی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری تهران

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران . ۱۳۹۴ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی > استاد راهنما: سیدمحمد شبیری | استاد مشاور: رودابه فرهادی | دانشجو: رحیم سوزنی

مطالعه رویکردهای موجود برنامه‌ریزی درسی محیط زیست در دوره‌های پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیش دبستانی و آموزگاران مدارس ابتدایی تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن

مطالعه رویکردهای موجود برنامه‌ریزی درسی محیط زیست در دوره‌های پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیش دبستانی و آموزگاران مدارس ابتدایی تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – دانشکده علوم انسانی . ۱۳۹۰ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم اجتماعی > آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی استاد راهنما: سیدمحمد شبیری | استاد مشاور: محمدرضا سرمدی | پدیدآور: لیلا پرهیزکار

بررسی تاثیر روش تدریس ایفای نقش بر یادگیری و یادداری مفاهیم زیست محیطی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان دلیجان

بررسی تاثیر روش تدریس ایفای نقش بر یادگیری و یادداری مفاهیم زیست محیطی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان دلیجان

استاد راهنما: خانم دکتر فرخنده مفیدی استاد مشاور: خانم دکتر صغری ابراهیمی قوام استاد داور: آقای دکتر داریوش نوروزی دانشجو: حکیمه توکلی سال ۱۳۸۸

حفظ و تنوع زیستی در حقوق بین الملل

حفظ و تنوع زیستی در حقوق بین الملل

استاد راهنما: آقای دکتر سید قاسم زمانی استاد مشاور: آقای دکتر مهریار داشاب دانشجو: مریم اویارحسین تابستان ۱۳۸۸ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

:تحلیل محتوا ی کتب درسی ۸۸ در ارتباطبا محیط زیست - علو م چهارم وپنجم ابتداییدرسال تحصیلی ۸۹ و حفاظتاز آن وارائه راهکارهای مناسببرای بر نامه ریزان درسیدراین زمینه

:تحلیل محتوا ی کتب درسی ۸۸ در ارتباطبا محیط زیست - علو م چهارم وپنجم ابتداییدرسال تحصیلی ۸۹ و حفاظتاز آن وارائه راهکارهای مناسببرای بر نامه ریزان درسیدراین زمینه

استاد راهنما : دکتر حسن ملکی استاد مشا ور: دکتر عباسعباسپور استاد داور: دکترمحمدرضا نیلی پژوهشگر: مهتاب علوی پاییز

بررسی راه های بهبود فرهنگ زیست محیطی کودکان دبستانی با تاکید بر آموزه های اسلام

بررسی راه های بهبود فرهنگ زیست محیطی کودکان دبستانی با تاکید بر آموزه های اسلام

استاد راهنما: دکتر عزت خادمی اشکذری استاد مشاور: دکتر عذرا دبیری اصفهانی دانشجو: جمیله وفائی زنوز آبان ۱۳۸۹ دانشگاه الزهراء دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بررسی میزان علاقه مندی روستاییان نسبت به مسائل زیست محیطی مطالعه موردی : دهستان دشت سر آمل(مازندران)

بررسی میزان علاقه مندی روستاییان نسبت به مسائل زیست محیطی مطالعه موردی : دهستان دشت سر آمل(مازندران)

استاد راهنما: دکتر جمال الدین دریاباری استاد مشاور: دکتر عباس ارغان پژوهشگر: عباس بابایی دیماه- ۱۳۸۹

ارزشیابی محتوای کتاب های درسی سال اول دوره ی متوسطه بر اساس معیار های آموزش زیست محیطی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر سبزوار در سال تحصیلی ۸۹-۹۰

ارزشیابی محتوای کتاب های درسی سال اول دوره ی متوسطه بر اساس معیار های آموزش زیست محیطی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر سبزوار در سال تحصیلی ۸۹-۹۰

استاد راهنما: دکتر حسن ملکی استاد مشاور: دکتر عباس عباس پور استاد داور: دکتر محمد رضا نیلی پژوهشگر: زهراابراهیم زاده شیراز رشته: برنامه ریزی آموزشی زمستان ۸۹

 

 

این صفحه در حال بروز رسانی است و هر روز عناوین بیشتری درآن قرار داده خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*