آخرین خبرها

بانک مقالات فارسی مرتبط با محیط زیست

لطفا” قبل از تهیه مقالات به تعداد صفحات, نوع فایل و سایر اطلاعات توجه فرمایید. همچنین با عنایت به اینکه مقالات بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد. خواهشمند است در درج ایمیل دقت فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت مقالات از طرق ذیل اطلاع دهید.

Email: gholizadeh.a@gmail.com

SMS:09155282638

آموزش رکن اساسی ارتقای فرهنگ محیط زیست

آموزش رکن اساسی ارتقای فرهنگ محیط زیست

چکیده: مهمترین هدف در ارتقای فرهنگ زیست محیطی افراد جامعه ایجاد شناخت در مورد اهمیت تعامل انسان با محیط زیست و تاثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت بر محیط است. رکن اصلی در آموزش افراد ایجاد توانمندی در آنان برای تصمیم گیری صحیح, تغییر رفتار و عملکرد و استفاده بهینه از منابع می باشد. هر چه آگاهی مردم جامعه در مورد محیط زیست بیشتر باشد, اجرای قوانین و رضایت مندی آنان نیز افزایش می یابد. .

چاپ شده در مجله آموزش مهندسی ایران

تعداد صفحه: ۲۵

فایل : pdf

آموزش محیط زیست ،رهیافتی در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

آموزش محیط زیست ،رهیافتی در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

چکیده با افزایش مسائل زیست محیطی مانند بحران انرژی، اتلاف و تخریب منابعطبیعی و افزایش مواد زائد ناشی از توسعه شهرنشینی و صنعتی، اثر انسان بر محیط نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ زیرا بسیاری از این مشکلات ناشی از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم رفتارهای انسان است (Williams, 2002) . آموزش محیط زیست بر این اعتقاد است که انسان می تواند در سازگاری با طبیعت زندگی کند و در این راستا می تواند تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ نماید که طی این تصمیمات به نسل های آینده نیز توجه شود و توجه به نسل های آینده هدفی است که در آموزش محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با این هدف تهیه شده است که به بررسی ضرورت آموزش محیط زیست در نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی در جامعه،پرداخته شده است. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از سه روش مطالعات کتابخانهای، جستجوی اینترنتی و مطالعات میدانی استفاده شد .

همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

فایل: pdf

بررسی تاثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه ۱۰ تهران

بررسی تاثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه ۱۰ تهران

چکیده: در این پژوهش, محقق در نظر دارد اطلاعات, مسئولیت پذیری, مشارکت جویی دانش آموزان در مسایل محیط زیست شهری و غیر شهری را پس از اجرای یک طرح آموزش غیر مستقیم (طرح شهردار مدرسه) که در آن دانش آموزان مجری و مخاطب آموزش هستند, بررسی کند. تحقیق حاضر از نوع علمی و کاربردی بوده و جامعه آماری آن مدارس راهنمایی دولتی دختران سطح شهرداری منطقه ۱۰ بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده یک مدرسه به عنوان محیط آزمایش و یک مدرسه به عنوان محیط گواه در نظر گرفته شده است.

واژگان کلیدی: محیط زیست, شهردار مدرسه, آگاهی زیست محیطی, مسئولیت پذیری, مشارکت جویی

تعداد صفحه :۱۲

نوع فایل: PDF

دانلود رایگان از لینک زیر

Download بررسی تاثیر طرح شهردار مدرسه در ارتقای آگاهی زیست محیطی دانش آموزان دختر منطقه 10 تهران

 

بررسی روند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران

بررسی روند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران

چکیده بیش از ۱۵ سال از مصوبه مورخ ۱۳۷۳ شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی برخی از طرح ها و پروژه ها ی توسعه ای توسط مجریان م یگذرد. در طول این مدت علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی فرایند ارزیابی محیط زیستی در کشور و افزایش تعداد طرح ها و پروژه ه ای مشمول ارزیابی محیط زیستی از ۷ عنوان به ۵۱ عنوان طرح و پروژه، تعداد گزارش های ارزیابی درطول سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.به طوری که در طول این ۱۵ سال در حدود ۱۳۸۲ گزارش ارزیابی طرح ها و پروژه ها ی مختلف تهیه و تصمیم گیری شده است. لیکن به تبع شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور چالش ها و مشکلاتی فراروی نظام ارزیابی محیط زیستکشور وجود داردکه بررسی و شناسایی آن م یتواند باعث تعیین راهکار در جهت ارتقاء نظام ارزیابی محیط زیست کشور گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان م یدهد که خوشبختانه فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور از بعد قوانین و مقررات از جایگاه نسبتاً خوبی برخوردار است، لیکندر بخ شهای مختلف اجرایی از قبیل دستگاه های اجرایی، مجریان طرح ها و پروژ هها، مشاورین و کارشناسان ضعف ها و چالش هایی وجوددارد که جهت رفع این مسائل توانمندسازی نظام ارزیابی محیط زیستی کشور بصورت جامع و فراگیر در کلیه بخش های مختلف ضرورت دارد.

کلید واژه ها: ارزیابی اثرات ،چالش ها، راهکارها، قوانین و مقررات مجله: محیط زیست و توسعه

تعداد صفحات ۱۰ صفحه

نوع فایل: PDF

تبیین نشانگرهای سواد زیست محیطی بر اساس استانداردهای سواد علوم در پروژه ۲۰۶۱ آمریکا

تبیین نشانگرهای سواد زیست محیطی بر اساس استانداردهای سواد علوم در پروژه ۲۰۶۱ آمریکا

چکیده: تدوین استانداردهای سواد علمی و تعیین نشانگرها به عنوان ابزاری برای طرح ریزی برنامه درسی کاری است که در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم قرن بیستم اغاز شده است. سواد علمی کشور ایالات متحده که در قالب پروژه ۲۰۶۱ تعریف شده است تلاش نموده است تا به پرسش ” دانش آموزان چه چیزهایی را باید بیاموزند تا به سطوح مختلفی از سواد علمی نائل آیند؟ ” پاسخ دهد. هدف این مقاله استخراج و معرفی نشانگرهایی سواد زیست محیطی از دل سواد علمی در پروژه ۲۰۶۱ می باشد. طراحان برنامه درسی می توانند این اهداف را در کتب مختلف برنامه درسی ملی گنجانده و دانش آموزان را برای زندگی در جامعه به عنوان یک شهروند با سواد و مسئولیت پذیر در قبال محیط زیست تربیت نمایند.

کلمات کلیدی: آموزش علوم،سواد علوم،سواد زیست محیطی،نشانگر

تعداد صفحات ۱۳ صفحه

نوع فایل PDF

بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران

بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران

چکیده: یکی از مسائل روز جهان مسأله حفظ محیط زیست است. فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان میرباید بلکه سلامتی و هستی را تهدید می کند . پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای زیستمحیطی انجام گرفتهاست. چارچوب نظری تحقیق، نظریات دورکیم، وبر، پارسونز، گیدنز و ژرژتومه است. این پژوهش با استفاده از روشتحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روی ۴۰۰ نفر از افراد در دو منطقه ۵ و ۱۸ شهر تهران انجام گرفته است . تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی و در قالب جداول توزیعفراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همسبتگی پیرسون، رگرسیون چند متغییره و تحلیل مسیر انجام گرفتهاست. در این پژوهش براساس آزمونهای انجام شده نتایج حاصله نشان داد که متغیرهای احساس مسؤولیت، اخلاق اجتماعی، آموزش و ارزشهای سنتی و دینی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای محیط زیستی مؤثر هستند اما با توجه به یافتههای این تحقیق نشان داده شده که متغیر هنجارسازی بر حفظ محیط زیست تأثیری ندارد. در یک نتیجه کلی میتوان گفت که فرهنگ عامل تعیین کننده رفتارهای افراد در یک جامعه است و رفتارهای زیست محیطی تک تک افراد نشأت گرفته از این عامل مهم میباشد.

کلیدواژه: فرهنگ، حفاظت محیط، محیط زیست

تعداد صفحات ۲۶ صفحه

نوع فایل PDF

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*