آخرین خبرها

مجلات زیست محیطی

۱٫

مجله آب و فاضلاب

ISSN 1024-5936
فصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)
صاحب امتیاز: مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
مدیر مسئول: مهندس علی اکبر شیشه فروش
سردبیر: دکتر احمد ابریشم چی
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۹ + متن »     اشتراک»


۲٫

فصلنامه آب و محیط زیست   فارسی،‌انگلیسی

ISSN 1028-3056
فصلنامه فنی مهندسی، کلیات علوم، فرهنگی، اجتماعی
صاحب امتیاز: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مدیر مسئول: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
سردبیر: مهندس مجید قنادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۸ »
»» توقف انتشار


۳٫

فصلنامه اقتصاد انرژی ایران

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر علی امامی میبدی
سردبیر: دکتر مسعود درخشان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۶ با نام فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی منتشر شده است.


۴٫

فصلنامه اقیانوس شناسی   فارسی، انگلیسی، فرانسه

ISSN 1562-1057
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
مدیر مسئول: دکتر وحید چگینی
سردبیر: پروفسور احمد سواری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »     اشتراک»


۵٫

مجله انرژی و محیط زیست   انگلیسی

Iranica Journal of Energy & Environment

ISSN 2079-2115
فصلنامه
سردبیر: پروفسور قاسم نجف پور درزی
سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۴ + متن »


۶٫

فصلنامه انسان و محیط زیست

ISSN 1562-5532
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم پایه)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دکتر مجید عباسپور
سردبیر: دکتر منصور غیاث الدین
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۵ + متن »


۷٫

دو فصلنامه بیابان    انگلیسی

Desert

ISSN 2008-0875
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
مدیر مسئول: پروفسور محمد جعفری
سردبیر: پروفسور داریوش مظاهری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۲ + متن »


۸٫

مجله بین المللی تحقیقات منابع محیط زیست   انگلیسی

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESOURCES RESEARCH

فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول: دکتر رحمانی
سردبیر: عبدالرسول سلمان ماهینی
سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲ + متن »


۹٫

مجله بین المللی تحقیقات محیطی   انگلیسی

International Journal Of Environmental Research

ISSN 1735-6865
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر عبدالرضا کرباسی
سردبیر: پروفسور محمدعلی عبدلی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۹ + متن »


۱۰٫

دو فصلنامه پژوهشهای محیط زیست

ISSN 2008-9597
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مجید مخدوم
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷ + متن »


۱۱٫

فصلنامه سلامت و محیط زیست

ISSN 2008-3718
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت محیط ایران ٬ دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبیر: دکتر کاظم ندافی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ »     اشتراک»


۱۲٫

مجله طب کار و محیط زیست   انگلیسی

International Journal of Occupational and Environmental Medicine

ISSN 2008-6520
فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)
صاحب امتیاز: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر فرخ حبیب زاده
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »


۱۳٫

فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

ISSN 1028-3099
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول: رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سردبیر: دکترابوالفضل مساعدی
محل انتشار: گرگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۱ + متن »
»» انتشار این مجله از ابتدای سال ۸۸ متوقف و پس از آن به سه مجله پژوهش های تولید گیاهی، پژوهش های حفاظت آب و خاک و پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل تفکیک شده است.


۱۴٫

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ISSN 1563-4809
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر مجید عباس پور
سردبیر: دکتر پروین نصیری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »


۱۵٫

نشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست   انگلیسی

International Journal of Environmental Science and Technology

ISSN 1735-1472
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر فرح حبیب
سردبیر: دکتر جعفر نوری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۳ »


۱۶٫

فصلنامه زمین شناسی محیط زیست

ISSN 2008-4250
فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مدیر مسئول: دکتر ناصر عبادتی
سردبیر: دکتر محمدهاشم امامی
محل انتشار: اسلامشهر  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۲۰ + متن »


۱۷٫

فصلنامه محیط زیست   فارسی – انگلیسی

ISSN 2008-0808
فصلنامه علوم پایه
صاحب امتیاز: سازمان حفاظت محیط زیست
سردبیر: دکتر اصغر محمدی فاضل
محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »


۱۸٫

دو فصلنامه محیط زیست و توسعه

ISSN 2008-921x
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم
سردبیر: دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷ + متن »


۱۹٫

فصلنامه محیط زیست جانوری   انگلیسی

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
مدیر مسئول: دکتر سیامک یوسفی سیاهکلرودی
سردبیر: دکتر غلامحسین ریاضی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۴ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا سال دوم شماره ۲ با نام زیست شناسی شیل آمایش منتشر شده است.


۲۰٫

نشریه محیط زیست طبیعی

ISSN 2008-7764
فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)
صاحب امتیاز: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر جهانگیر فقهی
سردبیر: دکتر نعمت الله خراسانی
محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین سال شصت و ششم شماره ۲ + متن »
»» این نشریه تا پایان دوره ۶۱ با نام منابع طبیعی ایران منتشر شده است.


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*